Khon Kaen University e-Learning

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Username และ Password ของระบบนี้ สามารถใช้ข้อมูลเดียวกับอีเมล์ของมหาลัยขอนแก่น (kkumail.com) โดยกรอก Username ดังตัวอย่างเช่น samart@kkumail.com หากนักศึกษามีปัญหาการเข้าใช้ระบบ กรุณาติดต่อได้ที่ ilti.elearning@kku.ac.th

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน
Username และ Password ของระบบนี้ เป็นอันเดียวกันกับระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://mail.kku.ac.th/) หากท่านไม่มี Username/Password กรุณาติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสมัครสมาชิก (ระบบนี้สงวนสิทธิ์ เฉพาะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น)